เกี่ยวกับเรา

Connextra Co., Ltd.

Connextra เป็นบริษัทให้คำปรึกษาทางธุรกิจและหาคู่ค้า (B2C, B2B) ซึ่งมีฐานข้อมูลของบริษัทภายในประเทศไทยมากกว่า 1.5 ล้านบริษัททั่วประเทศ และมีทีมผู้จัดการโปรเจครและทีมที่ปรึกษาบริษัทมีประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 20 ปี

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ส่งคำถาม

ส่งคำถาม/ขอรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์

2. รับข้อเสนอ

Connextra ส่งข้อเสนอ/ข้อตกลง Project ให้พิจารณา

3. ตรวจสอบข้อเสนอ

ลูกค้าตรวจสอบข้อเสนอจากข้อ 2 พิจารณา Project, Time frame

4. ชำระเงิน

ชำระเงินเพื่อเริ่มต้น Project ตามที่ระบุในข้อเสนอกับเรา

5. ดำเนินการ

ดำเนินการ Project ตามที่ระบุในข้อเสนอ/ข้อตกลง

6. สิ้นสุด Projcet

สินสุด Project ตามที่ระบุในข้อเสนอ/ข้อตกลง

การวางแผนภาษีอากรคืออะไร?

Tax Organizing หรือการวางแผนภาษีอากร คือการวางแผนและกำหนดแนวทางในการชำระภาษีอากรเพื่อที่จะได้เสียภาษีน้อยที่สุดโดยไม่ละเมิดกฎหมายใดๆ และไม่ทุจริตใดๆ เช่นหลีกเลี่ยงภาษี พร้อมทั้งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรให้สูงที่สุด ซึ่งการวางแผนภาษีนั้นสามารถทำได้ทั้งส่วนบุคคลและนิติบุคคล

เป้าหมายในการวางแผนภาษีอากร

จุดประสงค์ของการวางแผนภาษีนั้นเพื่อให้ผู้เสียภาษีนั้นสามารถจัดการและวางแผนการเสียภาษีได้ถูกต้อง, ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับภาษีอากรเกิดขึ้น และยังสามารถนำเงินจากกการประหยัดภาษีไปเพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร

about

ช่องทางลดภาระภาษีอากร

มาตรา 65 (3) ตรี ได้บัญญัติรายจ่ายจำนวน 20 รายการว่าเป็นรายจ่ายต้อมห้ามที่ไม่นำมาคำนวนกำไร/ขาดทุนสุทธิ

รายจ่ายต้องห้ามคือรายจ่ายที่เกิดจากการดำเนินกิจการนิติบุคคลและบันทึกบัญชีเป็นรายจ่าย แต่ในทางภาษีจะไม่นับรวมในการคำนวนกำไร/ขาดทุนสิทธิ ซึ่งนิติบุคคลมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้ามทั้ง 20 รายการ หากรายจ่ายต้องห้ามถูกนำไปคำนวนกับกำไร/ขาดทุนสุทธิเพื่อเสียภาษี นิติบุคคลนั้นๆ จะถูกนับว่าเป็นการทุจริต

การเปลี่ยนหมวดบัญชี คือ การเปลี่ยนหมวดการลงบัญชีเพื่อลดภาษีที่จะต้องเสีย โดยการเปลี่ยนจาก ทรัพย์สิน (Asset) เป็นรายจ่าย (Expense) ทำให้ทรัพย์สินน้อยลงและรายจ่ายมากขึ้น ภาษีอากรที่ที่ต้องเสียจะลดลง

Ex. เปลี่ยนบัญชีจากการซื้อ Laptop ให้เป็นเช่าซื้อ เพื่อทำให้ Labtop นั้นไม่เป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลแต่เป็นรายจ่ายเพื่อการเช่าซื้อ เป็นเวลา 3 ปี เนื่องจากค่าเสื่อมของ Laptop อยู่ที่ 33.3%/ปี ซึ่งสิทธิประโยชน์ของการเช่าซื้อ Laptop คือหักภาษีได้ 5% และผู้เชาซื้อไม่ต้องแบกรับค่าซ่อมบำรุง, ค่าเสื่อมเพราะไม่เป็นทรัพย์สินของบริษัท หากซื้อหักภาษีได้ 7% แต่จะมีค่าเสื่อมโดยเฉลี่ย 33.3%/ปีและค่าซ่อมบำรุง

เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าซื้อ Laptop จะไม่เป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลโดยการนำเงินมัดจำจากการเช่าซื้อ ซื้อซาก Laptop นั้นๆ เมื่อครบสัญญาและสามารถทำเป็นรายจ่ายโดยการส่งมอบ Laptop ให้พนักงาน

ประกัน Keyman คือ การทำประกันชีวิตให้บุคคลสำคัญในองค์กร (กรรมการ, ผู้บริหารระดับสูง) โดยบุคคลนั้นเป็นผู้เอาประกันและบริษัทเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันให้ การทำประกัน Keyman สามารถช่วยลดปัญหาเรื่องรายจ่ายต้องห้ามทางภาษี, ลดภาระภาษีสำหรับนิติบุคคลได้, สร้างรายจ่ายถูกต้องตามกฎหมาย (มาตรา 65 (3) ตรี) ประกัน Keyman ยังทำให้สิทธิพิเศษทางภาษีให้ทั้งนิติบุคคล (เป็นรายจ่ายของบริษัท) และบุคคล (นำมาลดหย่อนภาษีได้)

ถึงแม้ว่าการทำประกัน Keyman จะสามารถตีเป็นค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลได้แต่จะทำให้พนักงานที่มีประกันจะมีภาระภาษีเพิ่มขึ้น และประกัน Keyman ควรทำหากนิติบุคคลมีภาระหนี้สินเท่านั้น

การทำสินเชื่อลีสซิ่งรถยนต์ในนามนิติบุคคลนั้นสามารถลดภาระภาษีให้กับนิติบุคคลได้ด้วยเช่นกัน โดยปกติสัญญาสินเชื่อลีสซิ่งรถยนต์จะอยู่ที่ 3-5 ปี และหลังหมดสัญญาผู้เช่าลีสซิ่งมีสิทธิ์ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวในราคาที่ตกลงไว้ตามสัญญา ในการทำสัญญาลีสซิ่งรถยนต์ในนามนิติบุคคลสามารถช่วยลดภาระภาษีของนิติบุคคลโดยนำค่าเช่าหักเป็นค่าใช้จ่ายนิติบุคคลได้สูงสุด 36,000/เดือน/คัน และประหยัดภาษีได้มากถึง 30% หลังหมดสัญญาลีสซิ่งและซื้อรถยนต์คันดังกล่าว สามารถส่งมอบเป็นชื่อบุคคล (พนักงาน) แทนนิติบุคคลเพื่อไม่ให้เป็นทรัพย์สินนิติบุคคล
นิติบุคคลสาารถครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในนามของนิติบุคคลได้และถือว่าเป็นทรัพย์สินของนิติบุคคล การซื้ออสังหาริมทรัพย์ในนามนิติบุคคลสามารถหักภาษีได้ทั้งหมด 3% ทันทีที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ จะถูกบันทึกลงเป็นทรัพย์สินในบัญชีของนิติบุคคลและจะไม่นับเป็นรายจ่ายของนิติบุคคลในทันทีที่ซื้อ รายจ่ายของอสังหาริมทรัพย์ ที่ถูกซื้อไปโดยนิติบุคคลจะถูกคำนวนในรูปของค่าเสื่อมของอสังหาริมทรัพย์ (ต่อปี)

ค่าบริการ

1. ค่า Setup fee 150,000 ต่อปี*
* ในกรณีเฉพาะ SME หรือบริษัทขนาดเล็กที่มีการบริหารแบบผูกขาด
2. ค่าภาษีที่ประหยัดได้จากการวางแผนภาษี ในส่วนของภาษีอากรที่ประหยัดได้แบ่งปันร่วมในอัตรา 50:50

ติดต่อเรา